JULKAISUT – PUBLICATIONS

Suni, Minna 2023: Uusi maa, uusi kieli, uusi työ: mikä auttaa alkuun? Teoksessa Ilari Hetemäki, Outi Fingerroos, Tuomas Heikkilä & Jouko Rikkinen (toim.), Alusta alkuun. Helsinki: Gaudeamus. Ilmestyy 1/2023.

Leskinen, Kirsi 2022: Refugee-background students negotiating academic literacy practices in L2: a dialogical and nexus analytical approach. European Journal of Applied Linguistics. Saatavilla verkosta.

Mustonen, Sanna & Puranen, Pauliina 2022: Kielitietoinen ammatillinen koulutus. Kielikoulutuspolitiikan verkoston podcast-keskustelu, Erja Kilpeläinen ja Elmeri Tommiska (toim.). Saatavilla verkossa / Available online

Mustonen, Sanna & Strömmer, Maiju 2022: Becoming a multilingual health professional in vocational education – two adult migrants’ translanguaging trajectories. Journal of Multilingual and Multicultural Development. DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2022.2116451

Ruuska, Katharina & Suni, Minna 2022: Omaa paikkaa etsimässä: edistyneisyys suomea toisena kielenään puhuvien kokemana. Teoksessa Lotta Aarikka, Katri Priiki & Ilmari Ivaska (toim.), Soveltavan kielitieteilijän sormenjälkiä etsimässä: Kielen rakenteet ja niiden käyttäjät Kirsti Siitosen tutkimuksellisina kiintopisteinä [In search of the fingerprints of an applied linguist: Linguistic structures and their users as scholarly focal points in Kirsti Siitonen’s career], 19–39. AFinLA-teema / n:o 14. Saatavilla verkossa / Available online.

Kuorelahti, Sannamaari 2022: Kielenoppimisen paikkoja ravintola-alalla: työpaikkaohjaajien kokemuksia maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos. Saatavilla verkossa / Available online.

Lesonen, Sirkku, Steinkrauss, Rasmus, Suni Minna & Verspoor, Marjolijn 2021: Variation and variability in L2 learning trajectories: Learning the Finnish existential construction. Journal of the European Second Language Association 6 (1), 1–17. DOI: http://doi.org/10.22599/jesla.77

Mustonen, Sanna 2021: I’ll always have black hair – challenging raciolinguistic ideologies in Finnish school. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 7 (3), 159–168. Saatavilla verkossa/ Available online.

Leskinen, Kirsi 2021: Agency in L2 academic literacies: Immigrant Students´ Lived Experiences in Focus. In Anne Golden, Lars Anders Kulbrandstad & Lawrence Jun Zhang (eds.), Crossing Borders, Writing Texts, Being Evaluated: Cultural and Disciplinary Norms in Academic Writing. Bristol, UK: Multilingual Matters.

Kuokkanen, Maria 2021: Ammatti- ja S2-opettajien kokemuksia opetuksen integroinnista. Toimijuuden edistäminen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen aikana. Maisterin sivututkielma. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos. Saatavilla verkossa / Available online.

Schleicher, Nóra & Suni Minna 2021: Healthcare professionals on the move: Investing in the learning a new language for work. Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 31, 191–228. Saatavilla verkossa / Available online.

Mustonen, Sanna, Reiman, Nina, Bogdanoff, Minna, Vaarala, Heidi & Tarnanen, Mirja 2021: Opettajat aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja kehittämässä. Aikuiskasvatus 41 (3), 208–221. Saatavilla verkossa / Available online.

Lesonen, Sirkku, Steinkrauss, Rasmus, Suni, Minna & Verspoor, Marjolijn 2021: Dynamic Usage-based Principles in the Development of L2 Finnish Evaluative Constructions. Applied Linguistics 42 (3), 442–472. Saatavilla verkossa / Available online.

Suhonen, Rosariina 2021: Lähihoitajaopiskelijoiden suomen kielen käytön ja oppimisen mahdollisuuksia työssäoppimisjaksolla. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos. Saatavilla verkossa / Available online.

Lehtimaja, Inkeri, Virtanen, Aija & Suni, Minna 2021: Finnish L2 proficiency for working life: towards research-based language education and supervision practices. Nordand: Nordisk tidksrift for andrespråksforskning 16 (1), 57-76. Saatavilla verkossa / Available online.

Mustonen, Sanna & Puranen, Pauliina 2021: Kielitietoiset käytänteet tukemassa maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä ammatilliseen koulutukseen. Kasvatus 52 (1), 65–78. Saatavilla verkossa / Available.

Strömmer, Maiju 2021: In the name of security: Governmentality apparatus in a multilingual mine in Arctic Finland. Journal of Sociolinguistics. Saatavilla verkossa / Available online.

Strömmer, Maiju 2020. Physical work, customer service, or teamwork? Language requirements for seasonal cleaning work in the booming Arctic tourism industry. In K. Gonçalves & H. Kelly-Holmes (Eds.), Language, Global Mobilities, Blue-collar Workers and Blue-collar Workplaces. New York: Routledge.

Ruuska, Katharina 2020: At the nexus of language, identity and ideology: Becoming and being a highly proficient second language speaker of Finnish. JYU Dissertations 309. University of Jyväskylä. Available online.

Mustonen, Sanna, Puranen, Pauliina & Suni, Minna 2020: Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden tasa-arvoisen osallisuuden tukeminen ammatillisessa koulutuksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(6). Saatavilla verkossa / Available online.

Lesonen, Sirkku, Steinkrauss, Rasmus, Suni, Minna & Verspoor, Marjolijn 2020: Lexically specific vs. productive constructions in L2 Finnish learners. Language and Cognition 12 (3), 1–38. Saatavilla verkossa / Available online.

Lesonen, Sirkku 2020: Valuing variability: Dynamic usage-based principles in the L2 development of four Finnish language learners. Groningen Dissertations in Linguistics 184. University of Groningen / University of Jyväskylä. Saatavilla verkossa / Available online. [Abstract and summary in Finnish.]

Suni, Minna & Tammelin-Laine, Taina 2020: Language and literacy in social context. In Martha Young-Scholten & Joy Peyton (eds.), Teaching Adult Immigrants with Limited Formal Education: Theory, Research, and Practice, 11–29. Clevedon: Multilingual Matters.

Aalto, Eija & Mustonen, Sanna 2020: Kielitietoista opetusta opettajien yhteistyönä yli oppiainerajojen. Teoksessa Katriina Rapatti (toim.), Kaikkien koulu(ksi): kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Äidinkielen opettajain liitto ry, 109–124.

Ronkainen, Reetta & Suni, Minna 2020: Kotoutumiskoulutus kielikoulutuksena: kehityslinjat ja työelämäpainotus. [Integration training as language education: developmental lines and working life orientation.] Teoksessa Villiina Kazi, Anne Alitorppa-Niitamo & Antti Kaihovaara (toim.), Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta, 79–91. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Saatavilla verkossa / Available online.

Aalto, Eija, Mustonen, Sanna, Järvenoja, Marjaana & Saario, Johanna 2019: Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen. [On a journey with a multilingual student. Material for teacher education.] University of Jyväskylä, Department of Teacher Education. Saatavilla verkossa / Available online.

Huhta, Ari, Nieminen, Lea, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2019: Oppiminen toisella kielellä [Learning in a second language]. Teoksessa Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen & Tiina Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet [Learning difficulties], 160–179. Jyväskylä: Niilo Mäki Institute.

Pöyhönen, Sari, Suni, Minna, & Tarnanen, Mirja 2019: Kieli kotouttamispolitiikan ytimessä. Aikuiset maahanmuuttajat matkalla työelämään. [Language in the core of integration policies: adult immigrants heading towards work life.] Teoksessa Taina Saarinen, Pirkko Nuolijärvi, Sari Pöyhönen, & Teija Kangasvieri (toim.), Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja [Language and language education policies], 257–285. Tampere: Vastapaino.

Ruuska, Katharina 2019: Languagised repertoires: How fictional languages have real effects. In J. Jaspers & L. Madsen (eds.), Critical perspectives on linguistic fixity and fluidity: Languagised lives, 53–75. New York/London: Routledge. Saatavilla verkossa / Available online.

Lesonen, Sirkku, Suni, Minna, Steinkrauss, Rasmus & Verspoor, Marjolijn 2018: From conceptualization to constructions in Finnish as an L2: a case study. Pragmatics & Cognition 24 (2), 212–262.

Honko, Mari & Mustonen, Sanna (toim.) 2018: Tunne kieli – Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen Helsinki: Finn Lectura. Kirjan esittely: https://www.youtube.com/watch?v=absS0YpIPgE

Mustonen, Sanna & Honko, Mari 2018: Monikielisyyttä tukeva pedagogiikka. Teoksessa Mari Honko & Sanna Mustonen (toim.), Tunne kieli – Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, 118–141. Helsinki: Finn Lectura.

Suni, Minna & Tammelin-Laine, Taina 2018: Kieli ja luku- ja kirjoitustaito sosiaalisessa kontekstissaan. [Language and literacy in their social context.] Teoksessa Minna Suni, Taina Tammelin-Laine & Mari Vertainen (toim.), Muunkieliset Euroopassa: Koulutusta aikuisille maahanmuuttajille ja heidän opettajilleen. EU-Speak 3: Yhteenveto opintojaksoista, 39–54. Newcastle upon Tyne: Newcastle University. Saatavilla verkossa / Available online in English.

Suni, Minna, Tammelin-Laine, Taina & Vertainen Mari 2018: Muunkieliset Euroopassa: Koulutusta aikuisille maahanmuuttajille ja heidän opettajilleen. EU-Speak 3: Yhteenveto opintojaksoista. [European speakers of other languages: Teaching adult immigrants and training their teachers. A compendium of the modules.] Newcastle upon Tyne: Newcastle University. Saatavilla verkossa suomeksi / Available online in English (ed. Young-Scholen, Naeb, & Young-Scholten, Richie & Musa) / [Saatavilla myös saksaksi, espanjaksi ja turkiksi / Also available in German, Spanish, and Turkish.]

Strömmer, Maiju 2017: Mahdollisuuksien rajoissa. Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä. [A nexus analysis of Finnish language learning in cleaning work.] Jyväskylä Studies in Humanities 336. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa / Available online. [Abstract and summary in English.]

Strömmer, Maiju 2017: Work-related language learning trajectories of migrant cleaners in Finland. Apples – Journal of Applied Language Studies 11 (4), 137–160. Saatavilla verkossa / Available online

Suni, Minna 2017: Working and learning in a new niche. Ecological interpretations of work-related migration. In Jo Angori, Meredith Marra & Janet Holmes (eds.), Negotiating boundaries at work: Talking and transitions, 197–215. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Ruuska, Katharina 2016: Between ideologies and realities: Multilingual competence in a languagised world. Applied Linguistic Review 7 (3), 353–374. Saatavilla verkossa / Available online.

Seilonen, Marja & Suni, Minna 2016: Ohjeita, tietoa ja turvaa kielen keinoin. Ulkomailta palkatut sairaanhoitajat ammatillista suomen kielen taitoaan osoittamassa. [Advice, information and safety by means of language: internationally recruited nurses demonstrating their professional Finnish language skills.] Lähivertailuja – Lähivõrdlusi 26, 450–480. Saatavilla verkossa / Available online. [Abstract in English.]

Seilonen, Marja, Suni, Minna, Härmälä, Marita & Neittaanmäki, Reeta 2016: Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla. [Assessment of professional Finnish language proficiency in health sector]. Teoksessa Ari Huhta & Raili Hildén (toim.), Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 9. Jyväskylä: AFinLA. Saatavilla verkossa / Available online. [Abstract available in English.]

Strömmer, Maiju 2016: Material scaffolding: Supporting the comprehension of migrant cleaners at work. European Journal of Applied Linguistics 4 (2), 239–275. Saatavilla verkossa / Available online.

Strömmer, Maiju 2016: Affordances and constraints: Second language learning in cleaning work. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 35 (6), 697–721. Saatavilla verkossa / Available online.

Suni, Minna 2016: Fiatal bevándorlók nyelvoktatása Finnországban: betekintés a nyelvoktatás-politikába, a mindennapi gyakorlatokba és a kutatási eredményekbe. [Language education of young migrants in Finland: Perspectives on language education policies, practices and research; transl.: Borbála Heltai.] In Bartha, C. (ed.) A többnyelvűség dimenziói : Terek, kontextusok, kutatási távlatok, 241–258. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Mustonen, Sanna 2015: Käytössä kehittyvä kieli: Paikat ja tilat suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. [How language develops through use.] Jyväskylä Studies in Humanities 255. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa / Available online. [Abstract and summary in English].

Seilonen, Marja & Suni, Minna 2015: Puhetta työstä: kansainvälisten terveydenhuollon ammattilaisten suomen kielen puhumistaidon arviointi. [Talk about work: assessment of spoken Finnish proficiency of international health care professionals.] Teemanumero, Kansainvälistyvä työympäristö ja ammatillinen kasvu. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), 27–43. Saatavilla verkossa / Available online. [Abstract in English.]

Harju-Luukkainen, Heidi, Nissinen, Kari, Sulkunen, Sari, Suni, Minna & Vettenranta, Jouni 2014: Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen. Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012 -tutkimuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Saatavilla verkossa / Available online. [Summary in English.]

Partanen, Maiju 2013: Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja työyhteisön tuki puhdistuspalvelualalla: afrikkalaisten maahanmuuttajien käsityksiä ja kokemuksia. Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen & M. Siromaa (toim.), Osallistumisen multimodaaliset diskurssit. [Multimodal discourses of participation.] AFinLAn vuosikirja 2013. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 71. Jyväskylä: AFinLA, 55–76. Saatavilla verkossa / Available online. [Summary in English.]

Suni, Minna 2011: Missä ja miten maahanmuuttajat kehittävät ammatillista kielitaitoaan? [Where and how do immigrants develop their work-related language skills?] Ammattikasvatuksen aikakauskirja 13 (2), 8–22. Saatavilla verkossa / Available online. [Abstract in English.]